ข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีการศึกษา

 • จำนวน Access Point ของระบบเครือข่ายไร้สาย KMUTNB-WIFI : กรุงเทพ 128 ตัว และ ปราจีนบุรี 49 ตัว

 • จำนวนนักศึกษาที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย KMUTNB-WIFI

 • จำนวนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ให้บริการนักศึกษา

 • จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook/Mobile Device สำหรับให้บริการนักศึกษา

 • ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ที่ให้บริการนักศึกษา
  คณะ/สำนักชื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ที่ให้บริการนักศึกษา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1. Captivate 8 Multiple Platforms A00 License 1 USER
  2. Software COSIMIR PLC 1 ชุด
  3. Software update program Fluid SIM 4 (Pneumatics)
  4. 3. Software update program Fluid SIM 4 (Hydraulic)
  5. โปรแกรมและชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์N/A
  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์N/A
  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ-
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรN/A
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศMatlab
  2X
  Kaspersky
  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมN/A
  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน5
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-